CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÁI AN

Trang chủ CÁC VĂN BẢN MỚI NHẤT VỀ MÔI TRƯỜNG

Luật - Nghị định của chính phủ

Luật bảo vệ môi trường 2014 số 55/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thay thế Luật bảo vệ môi trường 2005.

Nghị định số 18/2015/ND-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghị định số 19/2015/ND-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường​ có hiệu lực từ ngày 01/04/2015.

Nghị định số 155/2016/ND-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thay thế Nghị định 179/2013/NĐ-CP (phần phụ lục) và 81/2006/NĐ-CP với mức phạt tăng lên nhiều lần có hiệu lực từ ngày 01/02/2017

Nghị định số 21/2008/ND-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 80/2006/NĐ-CP

Nghị định số 80/2006/ND-CP Nghị định qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

Thông tư hường dẫn của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường

Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản có hiệu lực từ ngày 17/08/2015.

Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có hiệu lực từ ngày 17/08/2015 thay thế thông tư số 08/2009/TT-BTNMT.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số 26/2011/TT-BTNMT.

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT  quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản có hiệu lực từ ngày 15/07/2015 thay thế thông tư số 01/2012/TT-BTNMT.

Thông tư 05/2008/TT-BTNMT hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

Thông tư 12/2006/TT-BTNMT hướng dẫn thủ tục, mẫu hồ sơ đăng ký cho chủ nguồn thải chất thải nguy hại.

Quyết định 13/2006/QĐ-BTNMT  về việc tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và Báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Quyết định 23/2006/QĐ-BTNMT ban hành danh mục chất thải nguy hại.

Thông tư 125/2003/TTLT/BTC-BTNMT về việc hướng dẫn thủ tục kê khai mức Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Thông tư 106/2007/TTLT/BTC-BTNMT về việc sửa đổi bổ sung một số điều về Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com