Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Thu gom và xử lý chất thải nguy hại

Trang chủ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Công ty Thái An thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại. Thu gom và xử lý chất thải nguy hại; Thu gom chất thải công nghiệp. Thu gom vận chuyển và chuyển giao xử lý chất thải nguy hại, chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt...

Hình 1.1. Sơ đồ vận chuyển và thu gom chất thải

 

Thuyết minh quy trình:

Ở mỗi đợt thu gom, Phòng Kinh Doanh (PKD) sẽ thông báo và cung cấp đầy đủ các thông tin trong hợp đồng thu gom cho Đội thu gom vận chuyển (ĐTGVC). Bên cạnh đó nhân viên giám sát cũng sẽ thông báo cho khách hàng được biết để thực hiện công tác giao nhận chất thải. Đội trưởng đội thu gom vận chuyển sẽ bố trí phương tiện nhân công, tài xế sẽ kiểm tra dụng cụ và trang thiết bị đảm bảo phương tiện được an toàn trong quá trình vận chuyển.

+Tiếp nhận chất thải nguy hại:   

Tại chủ nguồn thải, nhân viên giám sát và đại diện khách hàng sẽ kiểm tra việc phân loại và dán nhãn chất thải nguy hại tại kho lưu chứa, kiểm tra việc cân xác định khối lượng chất thải nguy hại. Sau đó chất thải được bốc dỡ, bố trí sắp xếp lên phương tiện.

Nhân viên giám sát và đại diện khách hàng lập và ký xác nhận vào biên bản giao nhận chất thảibộ chứng từ CTNH theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi hoàn tất việc ký chứng từ thì tài xế sẽ điều chuyển phương tiện về nhà máy xử lý.

+Tiếp nhận chất thải không nguy hại.

Tại chủ nguồn thải, nhân viên giám sát và đại diện khách hàng sẽ kiểm tra việc phân loại chất thải tại kho lưu chứa đảm bảo không bị lẫn lộn với các loại chất thải khác, kiểm tra việc cân xác định khối lượng. Sau đó Chất thải được bốc dỡ, bố trí sắp xếp lên phương tiện.

Nhân viên giám sát và đại diện khách hàng lập và ký xác nhận vào biên bản giao nhận chất thải, tài xế sẽ điều chuyển phương tiện chứa chất thải về nhà máy xử lý.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com