Đo đạc phân tích môi trường

Đo đạc phân tích môi trường

Đo đạc phân tích môi trường

Đo đạc phân tích môi trường

Trang chủ QUAN TRẮC VÀ ĐO DẠC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Quan trắc và đo đạc, phân tích Môi trường (đất, nước, không khí,…)

- Thực hiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường nước (nước mặt, nước ngầm, nước thải...), môi trường không khí, môi trường đất, chất thải rắn, môi trường sinh thái và tiếng ồn;

- Phân tích & đánh giá chất lượng nước-nước thải, đất, bùn, chất thải rắn theo tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT; QCVN 14:2008/BTNMT; TCVN 5502:2003 , 6772-2000 ; QĐ-BYT: 1329/ 2002… bằng nhiều phương pháp khác nhau theo yêu cầu của khách hàng (DIN , ISO , EPA , TCVN, ASTM , SM…), gồm các chỉ tiêu như: BOD5, COD, TOC, As, Hg, Cd, dư lượng thuốc trừ sâu, PAH, PCB, dioxin
- Phân tích và đánh giá chất lượng không khí, khí thải, ô nhiễm không khí theo tiêu chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT;  QCVN 20:2009/BTNMT; TCVN 5938:2005 ; TCVN 5939:2005 ; TCVN 5940:2005.
- Tham gia, phối hợp thực hiện các đề tài, dự án về môi trường;
Thực hiện Quan trắc môi trường định kỳ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao,...
 

 

Hình 1.1. phòng thí nghiệm hiệu chuẩn theo ISO/IEC 17025:2005 (TCVN ISO/IEC 17025:2007)

Đo đạc, phân tích nước cấp và sinh hoạt 

Đo đạc, phân tích nước thải sinh hoạt

Đo đạc, phân tích nước thải công nghiệp

Đo đạc, phân tích môi trường không khí

Đo đạc, phân tích khí thải công nghiệp

Tài nguyên:

- Phân tích các nguyên tố kim loại trong hợp kim, than đá, khoáng sản, đất đai và các sản phẩm công nghiệp theo các tiêu chuẩn AOAC, ISO, DIN,… và theo các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của khách hàng.

Vi sinh:

- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh gây bệnh trong thực phẩm, thủy sản, sản phẩm thủy sản, nông sản thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản, nước uống, nước sinh hoạt, nước thải, các sản phẩm mỹ phẩm….  nhằm đánh giá tình trạng vệ sinh, tình trạng ô nhiễm, ngộ độc về mặt vi sinh như: tổng số vi sinh vật, Coliform, Coliform phân, E.Coli, Enterobacteriaceae, Staphylococcus aureus, …
- Phân tích các chỉ tiêu vi sinh trong chế phẩm sinh học như : Bacillus subtilis, Lactobacillus.
- Phân tích biến đổi gen (GMO) trong thực phẩm, kiểm nghiệm DNA động vật (gà, bò, dê, cừu,…) trong thực phẩm, thức ăn chăn nuôi bằng phương pháp Realtime PCR.
 
 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tên: Phòng Kinh Doanh

Điện thoại: 0944.492.615 - Ms. Thảo

Email: moitruong@thaian.com.vn

Tên: Phòng Kỹ thuật

Điện thoại: 0986.840.281 - Mr. Hội

Email: Kythuat@thaian.com.vn

Tên: Phòng Dự Án

Điện thoại: 0903.835.467 - Mr. Chúc

Email: infothaianco@gmail.com